Als ondernemer loopt u voortdurend risico’s. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk worden gehouden als u bij de uitoefening van uw beroep of bedrijf schade toebrengt aan anderen. Uw aansprakelijkheid kan ook voortvloeien uit het niet nakomen van een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad. Het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk: u lijdt schade als gevolg van het handelen, of het niet-handelen, van een ander.

Fender staat u onder meer bij in de volgende gevallen:

▪ aansprakelijkheid wegens wanprestatie;
▪ bestuurdersaansprakelijkheid, in en buiten faillissement;
▪ beroepsaansprakelijkheid van accountants, taxateurs, fiscalisten, advocaten en notarissen;
▪ aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatig handelen;
▪ aansprakelijkheid voor hulppersonen en (niet-)ondergeschikten;
▪ aansprakelijkheid voor gebrekkige of gevaarlijke producten;
▪ verzekeringskwesties;
▪ geschillen over schade, zoals hoogte, oorzakelijk verband en toerekenbaarheid.

Neem vrijblijvend contact met ons op.