Algemeen

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.fenderadvocaten.nl. Fender Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van deze gegevens.

Fender Advocaten B.V. (hierna: “Fender Advocaten”) hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. Wij streven ernaar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Fender Advocaten respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en de Telecommunicatiewet.

Onze gegevens

Fender Advocaten B.V.
Begijnenhof 4-6
5611 EL Eindhoven
+31 (0)40 72 00 730
info@fenderadvocaten.nl

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder daarbij persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

Vanaf het moment dat u zich via onze website aanmeldt voor de nieuwsbrief of het contactformulier invult, verwerken wij persoonsgegevens van u. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

–       Uw naam; en

–       Uw e-mailadres.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het toezenden van de nieuwsbrief. Als u het contactformulier heeft ingevuld, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen.

Waar en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden in de cloud opgeslagen. Wij hebben maatregelen genomen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief en daarbij persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, bewaren wij die persoonsgegevens zo lang u de nieuwsbrief van ons ontvangt. Op het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Als u het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verlenen van onze diensten.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

Fender Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fender Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij ons bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan Fender Advocaten heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

U kunt uw vraag of verzoek indienen via info@fenderadvocaten.nl. Wij behandelen uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst daarvan.

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@fenderadvocaten.nl. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

De privacywetgeving en onze dienstverlening kan van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, behouden wij ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden op deze webpagina bekendgemaakt. Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

 

Eindhoven, mei 2018