Zorg en onderwijs nemen een belangrijke plek in binnen onze samenleving. Wet- en regelgeving zijn dynamisch; zowel de overheid, als de zorgautoriteiten en de branche zelf spelen hierbij een nadrukkelijke rol. Er worden diverse gedragscodes opgesteld zoals de Zorgbrede Governancecode en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, die een invulling geven aan de verhoudingen tussen de diverse zorgpartijen. De rechten van de patiënten krijgen daarbij bijzondere aandacht.

In het huidige economische klimaat ontstaan ook diverse nieuwe samenwerkingsvormen. De traditionele stichtingstructuur maakt plaats voor andere rechtsvormen, zoals bijvoorbeeld publiek-private samenwerkingen. Hierbij dienen de mededingingsregels goed in acht te worden genomen alsmede de eventuele mogelijkheden van winstuitkering.

Fender Advocaten kan u adviseren over het opzetten van dergelijke samenwerkingsverbanden. Wij hebben ervaring in het opzetten van de financierings- en participatiestructuren en kunnen u adviseren over alle relevante juridische aspecten, zoals het verkrijgen van een WTZi-status, de healthcare governance, de Branchecode Governance Hogescholen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.