Nieuws


17 februari 2021

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemer, geen ondernemer

Door Pim Wieland In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 16 februari 2021 stond de vraag centraal of de bezorgers van Deliveroo werken op basis van een arbeidsovereenkomst of niet. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend en verwijst daarbij naar een recente uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 (X/Gemeente Amsterdam). In die […]

Lees meer
14 februari 2020

Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling

In een recent arrest (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:73) heeft de Hoge Raad nadere duidelijkheid geschapen over de spelregels voor selectieve betaling in het zicht van faillissement. Voorop staat dat bestuurders in beginsel grote vrijheid hebben te bepalen in welke volgorde schuldeisers worden voldaan. Deze betaalautonomie kan zijn ingeperkt wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden. Faillissement onafwendbaar? Daarbij is […]

Lees meer
23 december 2019

Verrekening in concernverband, Hoge Raad schept duidelijkheid

Verrekening in concernverband In concernverband ontstaan vaak de nodige schuldposities tussen concernvennootschappen onderling. Voor verrekening van vorderingen met schulden is op grond van de wet onder andere vereist dat schuldeiser en schuldenaar elkaars wederpartijen zijn. Of anders gezegd, er dient sprake te zijn van wederkerigheid van partijen. Dit wederkerigheidsvereiste is neergelegd in artikel 6:127 lid […]

Lees meer

Fender Advocaten (ondernemingsrecht) en Sense Advocaten (arbeidsrecht) samen onder de naam Fender Advocaten

PERSBERICHT Vanaf 1 december 2019 gaan Fender Advocaten (ondernemingsrecht) en Sense Advocaten (arbeidsrecht) samen onder de naam Fender Advocaten. Door deze nieuwe combinatie ontstaat een krachtige juridische speler op het gebied van het ondernemings- en arbeidsrecht. Bij het nieuwe kantoor zullen 12 advocaten werkzaam zijn, ieder met hun eigen specialisatie binnen deze rechtsgebieden. Fender Advocaten […]

Lees meer
18 november 2019

Collega Lars Krieckaert schrijft over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders

Voor het Tijdschrift voor Curatoren schreef Lars Krieckaert een artikel over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders. In dit artikel is uiteengezet voor welke situaties zo’n termijn is bedoeld, en wanneer de curator mogelijk misbruik maakt van zijn bevoegdheid een termijn te stellen. De belangrijkste rechtspraak op dit gebied is uitgelicht, zodat aan […]

Lees meer
21 september 2018

Deeltijdontslag; gedeeltelijke transitievergoeding

Transitievergoeding Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 hebben medewerkers die tenminste 2 jaar in dienst zijn en waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of door de kantonrechter wordt ontbonden, in beginsel aanspraak op een transitievergoeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen bestaat die aanspraak niet. Gewijzigde arbeidsomvang Maar […]

Lees meer
1 mei 2018

Het conceptwetsvoorstel
Arbeidsmarkt in balans (WAB);
onder meer deze veranderingen komen er aan

Op 9 april jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in internetconsultatie gedaan. Wat verandert er onder meer voor u op de beoogde inwerkings-tredingsdatum (1 januari 2020)? 1. Stapelen ontslaggronden Toch weer ontslaggronden stapelen; aan de huidige ontslaggronden wordt een negende ontslaggrond toegevoegd, te weten de cumulatiegrond, ook al ‘optelontslag’ genoemd. Deze grond zal […]

Lees meer
2 februari 2018

Een disfunctionerende medewerker, hoe zit het ook alweer?

De meeste werkgevers krijgen eens in de zoveel tijd te maken met een medewerker die niet functioneert op het gewenste niveau, of anders gezegd: een medewerker die disfunctioneert. Disfunctioneren komt in diverse verschijningsvormen voor. Soms ligt dit aan de oppervlakte en is het disfunctioneren goed meetbaar, bijvoorbeeld omdat bepaalde salestargets niet worden gehaald of orders […]

Lees meer
Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.