Nieuws


Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (3)

In een reeks van in totaal zes blogs staan wij stil bij de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis van de “Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016” (Regeling DGA) verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en in aanmerking komt voor een WW-uitkering bij zijn ontslag. Kwalificeert een statutair bestuurder namelijk als grootaandeelhouder van de vennootschap, dan is […]

Lees meer
16 juni 2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In een eerdere blog hebben wij aangekondigd dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) per 1 juli van dit jaar intreedt. Het doel van de WBTR is het verduidelijken van de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, commissarissen en is met name gericht op de stichting, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij en de coöperatie. In deze blog […]

Lees meer
8 juni 2021

De uitleg van een opzegbepaling aan de hand van het Unierecht

In het arrest van de Hoge Raad van 30 april 2021 stond de vraag centraal of DAF de importeursovereenkomst (distributieovereenkomst) mocht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De opzegbepaling Deze zaak gaat om een distributieovereenkomst tussen DAF als leverancier en verweerster als haar Turkse distributeur. De distributieovereenkomst is voor onbepaalde tijd gesloten. […]

Lees meer

Het arbeidsrecht (weer) in beweging

Het arbeidsrecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020 is het arbeidsrecht al rigoureus gewijzigd. Hervorming van de arbeidsmarkt Als het aan sociale partners ligt, blijft het daar niet bij. Zij hebben onlangs op hoofdlijnen een akkoord bereikt […]

Lees meer

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (2)

In een reeks van zes blogs staan wij stil bij de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis van de “Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016” (Regeling DGA) verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en in aanmerking komt voor een WW-uitkering bij zijn ontslag. Kwalificeert een statutair bestuurder namelijk als grootaandeelhouder van de vennootschap, dan is hij niet […]

Lees meer
1 juni 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) zorgt voor een verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen en is met name gericht op de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Naar het huidig recht is het bestuur en toezicht op een aantal punten niet afdoende wettelijk geregeld voor alle rechtspersonen. Zo heeft […]

Lees meer
1 juni 2021

Van mondkapje naar muilkorf

Recent heeft de voorzieningenrechter in kort geding zich gebogen over de vraag of een bestuurder van een besloten vennootschap tijdelijk kan worden geschorst en vervangen. In beginsel is het schorsen van een bestuurder door een rechter voorbehouden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (“Ondernemingskamer”). Dat geldt ook voor een schorsing bij wijze van onmiddellijke […]

Lees meer
19 mei 2021

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (1)

Van menig statutair bestuurder krijgen wij de vraag of zij verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en na hun ontslag in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Voor statutair bestuurders die tevens aandelen van de vennootschap bezitten, is die vraag niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Verschillende omstandigheden spelen namelijk een rol. In een reeks van zes blogs […]

Lees meer
11 mei 2021

Ontslag (op staande voet) van een ambtenaar: eenvoudiger?

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (de Wnra) op 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor hen gelden nu ook de ‘gewone’ arbeidsrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Toch behoudt de ambtenaar een bijzondere positie. Een ambtenaar vertegenwoordigt de overheid en daarmee het publiek belang. […]

Lees meer
17 februari 2021

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemer, geen ondernemer

Door Pim Wieland In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 16 februari 2021 stond de vraag centraal of de bezorgers van Deliveroo werken op basis van een arbeidsovereenkomst of niet. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend en verwijst daarbij naar een recente uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 (X/Gemeente Amsterdam). In die […]

Lees meer
14 februari 2020

Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling

In een recent arrest (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:73) heeft de Hoge Raad nadere duidelijkheid geschapen over de spelregels voor selectieve betaling in het zicht van faillissement. Voorop staat dat bestuurders in beginsel grote vrijheid hebben te bepalen in welke volgorde schuldeisers worden voldaan. Deze betaalautonomie kan zijn ingeperkt wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden. Faillissement onafwendbaar? Daarbij is […]

Lees meer
23 december 2019

Verrekening in concernverband, Hoge Raad schept duidelijkheid

Verrekening in concernverband In concernverband ontstaan vaak de nodige schuldposities tussen concernvennootschappen onderling. Voor verrekening van vorderingen met schulden is op grond van de wet onder andere vereist dat schuldeiser en schuldenaar elkaars wederpartijen zijn. Of anders gezegd, er dient sprake te zijn van wederkerigheid van partijen. Dit wederkerigheidsvereiste is neergelegd in artikel 6:127 lid […]

Lees meer
18 november 2019

Collega Lars Krieckaert schrijft over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders

Voor het Tijdschrift voor Curatoren schreef Lars Krieckaert een artikel over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders. In dit artikel is uiteengezet voor welke situaties zo’n termijn is bedoeld, en wanneer de curator mogelijk misbruik maakt van zijn bevoegdheid een termijn te stellen. De belangrijkste rechtspraak op dit gebied is uitgelicht, zodat aan […]

Lees meer
21 september 2018

Deeltijdontslag; gedeeltelijke transitievergoeding

Transitievergoeding Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 hebben medewerkers die tenminste 2 jaar in dienst zijn en waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of door de kantonrechter wordt ontbonden, in beginsel aanspraak op een transitievergoeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen bestaat die aanspraak niet. Gewijzigde arbeidsomvang Maar […]

Lees meer
1 mei 2018

Het conceptwetsvoorstel
Arbeidsmarkt in balans (WAB);
onder meer deze veranderingen komen er aan

Op 9 april jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in internetconsultatie gedaan. Wat verandert er onder meer voor u op de beoogde inwerkings-tredingsdatum (1 januari 2020)? 1. Stapelen ontslaggronden Toch weer ontslaggronden stapelen; aan de huidige ontslaggronden wordt een negende ontslaggrond toegevoegd, te weten de cumulatiegrond, ook al ‘optelontslag’ genoemd. Deze grond zal […]

Lees meer
2 februari 2018

Een disfunctionerende medewerker, hoe zit het ook alweer?

De meeste werkgevers krijgen eens in de zoveel tijd te maken met een medewerker die niet functioneert op het gewenste niveau, of anders gezegd: een medewerker die disfunctioneert. Disfunctioneren komt in diverse verschijningsvormen voor. Soms ligt dit aan de oppervlakte en is het disfunctioneren goed meetbaar, bijvoorbeeld omdat bepaalde salestargets niet worden gehaald of orders […]

Lees meer
Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.